Värdegrund

Vår förskolas värdegrund sammanfattas av orden

Trygghet – Glädje – Lärande – Respekt

Värdegrunden är utarbetad av föräldrar och pedagoger och kombinerar lärandemål och värdegrundsmål i Läroplan för förskolan Lpfö 98 med våra egna tankar om vilka värden vi vill ska genomsyra vår förskola. Grundläggande för lärandet är enligt läroplanen att ”Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar”. Detta återspeglas i våra värden glädje, trygghet och lärande. Precis som i läroplanen uppfattar vi dessa värden som en förutsättning för varandra. Till detta kommer värdegrundsmålen som är fokuserade på likabehandling, hänsyn till barns olika förutsättningar samt vikten av att tränas i demokratiska arbetsformer.Detta återfinns framför allt under värdet respekt, men återfinns till en del även under övriga värden. 

För att värdegrunden ska vara levande så måste den aktivt jobbas med bland barn, pedagoger  och föräldrar.

Skärmklipp

Med trygghet menar vi:

• Att det är en grundförutsättning för vår verksamhet.
• Att rutiner är vikiga för att barnen skall känna igen sig.
• Att samma vuxna finns i verksamheten, även vikarier om det är möjligt.
• Att frihet med få regler, som verkligen hålls, skapar trygghet.
• Att få vara trygg i gruppen och vara den man är.
• Att det är en stor fördel att föräldrarna känner varandra.
• Att vi vuxna känner oss trygga att lämna barnen på förskolan.
• Att pedagoger och föräldrar känner sig säkra med förskolans miljö.

Med glädje menar vi:

• Att skapa en varm och kärleksfull atmosfär i förskolan.
• Att barn, pedagoger och föräldrar känner glädje i att gå till och vara på förskolan.
• Att visa att vi är glada och stolta över oss själva och vår verksamhet.
• Att visa att vi är glada över att träffa varandra och att vi bryr oss om varandra.
• Att ge varandra uppskattning.
• Att ge varandra tid och närvaro i vardagen.
• Att vi har roligt.
• Att vuxna föregår med gott exempel, t ex genom att ha en öppen kommunikation, positiv attityd, se till att alla barn blir sedda, att visa hänsyn och omsorg.
• Att det finns utrymme för spontanitet och nya tankar eller metoder.

Med lärande menar vi:

• Att skapa en plats för utveckling och lärande för både pedagoger, föräldrar och barn.
• Att lägga grunden för ett livslångt lärande.
• Att lärandet sker i samspel mellan barn och vuxna samt barn och barn.
• Att ta vara på barnets nyfikenhet och främja lusten för att lära sig inom alla områden.
• Att ge barnet möjlighet till reflektion över sitt eget lärande.
• Att uppmuntra barnet till att utveckla sitt tänkande.
• Att våga vara sig själv och agera inför andra.
• Att utveckla ett socialt samspel.

Med respekt menar vi:

• Att barn och vuxna respekterar varandra
• Att bli respekterad för sina åsikter och bli lyssnad på.
• Att inte bli kränkt eller diskriminerad.
• Att få känna att alla är lika mycket värda.
• Att ha tydliga vuxna omkring mig som sätter gränser.